Две дружества са задължени да отстранят непълнотите в представените отчети за първото тримесечие на 2006 година

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, задължи „Еуротерра България” АД и „Видахим” АД да отстранят непълнотите в представените отчети за първо тримесечие на 2006 г.
Пълния текст на решенията 981 и 983 може да намерите в раздел „Документи”.