Решения на КФН от заседание на от 11.10.2006 г.

На свое заседание от 11.10.2006 г. Комисията за финансов надзор взе следните решения :

1. Вписа „Химимпорт” АД като публично дружество, както и емисия ценни книжа в размер на 130 000 000 лв., разпределени в същия брой обикновени акции, с номинална и емисионна стойност от 1 лв. всяка. Емисията представлява съдебнорегистрирания капитал на дружеството.

2. Вписа “Юнивърсъл Пропъртис” АДСИЦ като публично дружество в регистъра на КФН. Вписана е и емисията акции, издадено от дружеството в резултат на увеличение капитала от 500 000 лв. на 650 000 лв. чрез издаване на нови 150 000 броя акции с номинална стойност от 1 лв. всяка. 

3. Вписа последваща емисия акции, издадена от  “Софарма Имоти” АДСИЦ, гр. София, в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 650 000  лв. на 5 850 00 лв. чрез издаване на нови 5 200 000 акции с номинална и емисионна стойност от 1 лв. всяка.

4. Вписа последваща емисия акции, издадена от  „Интеркапитал пропърти дивелопмънт” АДСИЦ, гр. София, в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 3 250  000  лв. на 4 875 000 лв. чрез издаване на нови 1 625  000 акции с номинална стойност от 1 лв. и емисионна стойност 4 лв. всяка.

5. Вписа последваща емисия акции, издадена от  „Проучване и добив на нефт и газ” АД, в резултат на увеличение на капитала на дружеството със собствени средства. Емисията е в размер на  11 354 629 броя обикновени акции  с номинална стойност от 1 лв. всяка.

6. Потвърди проспект за вторично публично предлагане на корпоративни облигации, издадени от „Ален мак” АД, гр. Пловдив. Емисията с ISIN код BG2100024061 е в размер на 6 500 000 евро, разпределени в 6 500 броя обикновени, обезпечени  лихвоносни облигации, с номинална стойност 1000 евро всяка, с плаващ купон в размер на 3-месечен Euribor + 4.75% на годишна база, но не по-малко от 7.50%. Лихвените плащания са на три месеца, срокът на облигационния заем е 60 месеца, считано от 30.06.2006, с падеж 30.06.2011 г.

7. Отне лиценза на инвестиционен посредник “Булинвестмънт” АД след депозиране на молба за доброволен отказ от лиценза.
Тази молба е подадена непосредствено след постановяване на принудителна административна мярка на 14 юни 2006 г от заместник – председателя на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, с която се задължава  инвестиционният посредник да преустанови дейността си  по сключване на сделки с акции и компенсаторни инструменти за срок от 6 месеца.
Мотивите за прилагане на тази мярка са свързани с резултатите от извършена проверка на дейността на “Булинвестмънт” АД. Констатирани са 62 административни нарушения, като характерът и количеството им  водят до извода, че е налице трайна практика за неспазване на нормативните изисквания в дейността на дружеството.
Направените в хода на проверка констатации са свързани с:
– Неправомерни продажби на компенсаторни инструменти, собственост на починали лица, след датата на тяхната смърт или собственост на живи лица чрез използването на неистински документи;
– Неправомерни продажби на акции, собственост на починали лица, след датата на тяхната смърт или собственост на живи лица чрез използването на неистински документи.
За констатираните 62 нарушения са издадени 13 наказателни постановления, всички от тях обжалвани в срок, като по част от тях все още няма постановени съдебни решения от втора инстанция, поради което не всички от тях са влезли в сила. Множеството нарушения са извършени от служители на инвестиционния посредник, като най-общо могат да се групират по следния начин:
1. не е снемана самоличността на клиентите и същите не са идентифицирани по надлежен начин;
2. при сключване на сделки не са били налице всички изискуеми документи съгласно нормативните изисквания;
3. неправилно водене на дневниците и нарушения в отчетността на дружеството;
4. лиспа на ефективно действащ вътрешен контрол.
Нарушенията не могат да се определят като инцидентни, с оглед на което е направено заключението, че инвестиционният посредник не е осигурил необходимите условия за изпълнение на установените в закона задължения.  Предвид на това през юни 2006 г. е постановена принудителна мярка по ограничаване дейността на инвестиционния посредник, след което дружеството е депозирало молба за доброволен отказ от лиценза си.