УД „ОББ Мениджмънт” EАД получи одобрение за промяна в Правилата на ДФ „ОББ Премиум Акции”

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде одобрение на УД „ОББ Мениджмънт” EАД за промяна в Правилата на ДФ „ОББ Премиум Акции”, приети на  заседание на Съвета на директорите  на УД „ОББ Асет Мениджмънт” EАД
Пълния текст на решение  1017 може да намерите в раздел „Документи”.