Данни за застрахователния пазар и пазара по доброволно здравно осигуряване към края на месец октомври 2008 г.

Представените индивидуални данни от отчетите на застрахователите и на дружествата по доброволно здравно осигуряване към края на месец октомври 2008 г. са обобщени и публикувани на страницата на КФН – www.fsc.bg, в раздел „е-библиотека”, “Статистика”, „Застрахователен пазар” и съответно „Пазар по доброволно здравно осигуряване”.

За периода януари – октомври 2008 г. записаните премии в общото застраховане са в размер на 1 172 584 хил. лв., а в животозастраховането – 220 098 хил. лв. Ръстът спрямо същия период на предходната година е съответно 24,1% и 23,5% или общо за застрахователния сектор – 24 %.
Най-голям дял в агрегирания портфейл на дружествата, извършващи дейност по общо застраховане, продължават да заемат автомобилните застраховки – „Автокаско” (48,2%) и „Гражданска отговорност”, свързана с притежаването и използването на МПС” (22,0%) или общо 70,2% от премийния приход, реализиран в сектора. На следващо по обем място се нареждат имуществените застраховки „Пожар и природни бедствия” и „Щети на имущество”, премийният приход от които възлиза на 198 254 хил. лв., или 16,9% от общия премиен приход.
Увеличението на премийния приход за целия общозастрахователен сектор в абсолютна стойност се изчислява на 227 709 хил. лв., като най-голям принос в него от 120 681 хил. лв. има застраховка „Автокаско”, следвана от „Гражданска отговорност”, свързана с притежаването и използването на МПС” от 71 626 хил. лв. и имуществените застраховки от 13 065 хил. лв.
Над 100% ръст на премийния приход на годишна база се отчита по застраховки „Заболяване”, „Правни разноски” и „Релсови превозни средства”.

Най-голям относителен дял в премийния приход, реализиран от животозастрахователните дружества към края на месец октомври 2008 г., продължава да заема застраховка „Живот” и рента. Реализираните приходи по този вид застраховка възлизат на 163 975 хил. лв. и формират 74,5% от премийния приход, генериран в сектора. Застраховка "Живот", свързана с инвестиционен фонд, заема дял от 7,2% в агрегирания портфейл на животозастрахователите, като премийният приход по този вид застраховка възлиза на 15 892 хил. лв.
Най-висок ръст на премийния приход от 35,9% на годишна база се реализира по застраховка „Злополука”.

Реализираният за периода януари-октомври 2008 г. премиен приход в доброволното здравно осигуряване възлиза на 25 283 хил. лв., с което се отчита ръст от 18,1 % на годишна база.
Най-голям относителен дял в премийния приход заемат пакетите „Други здравноосигурителни пакети” – 43,6 % и „Извънболнична медицинска помощ” – 18,2 %.
Най-голям спад на премийния приход на годишна база се отчита по пакетите „Стоматологични услуги” – от 49,9 % и „Услуги, свързани с битови и други допълнителни условия при предоставяне на медицинска помощ” – от 37,5%.
Броят на здравноосигурените лица в дружествата по доброволно здравно осигуряване по действащи договори към 31.10.2008 г. възлиза на 379 195.