Решения от заседание на КФН от 9 декември 2008 г.

На свое заседание от  9  декември   2008 г. КФН взе следните решения:

1. Одобри търгово предложение от „Пи Еф Ейч Си Естаблишмънт”, гр. Вадуц, Княжество Лихтенщайн за закупуване чрез инвестиционен посредник „Първа Финансова Брокерска Къща” ООД, гр. София на акции на „Балкантурист елит” АД, гр. София от останалите акционери на дружеството. Предложената цена за една акция е 1.93 лв.

2. Потвърди проспект за публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат  издадени от „ЗД Евроинс” АД в резултат увеличаване капитала на дружеството, съгласно решение на ОСА от 28.11.2008 г. Емисията е в размер на 2 499 998 броя акции с номинална стойност от 1 лв. всяка и емисионна стойност от 4 лв.

3. Потвърди проспект за публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат  издадени от „ЗММ Металик” АД АД в резултат увеличаване капитала на дружеството, съгласно решение на ОСА от 03.09.2008 г. Емисията е в размер на 600 000 броя акции с номинална стойност от 1 лв. всяка и емисионна стойност от 2 лв.

4. Потвърди проспект за публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат  издадени от „Балканкар – Рекорд” АД в резултат увеличаване капитала на дружеството, съгласно решение на ОСА от 23.07.2008 г. Емисията е в размер на 361 830  броя акции с номинална стойност от 1 лв. всяка и емисионна стойност от 15 лв.

5. Потвърди проспект за допускане да търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни облигации, издадени от „Б. Л. Лизинг” АД. Емисията е в размер на 3 000 000 евро, разпределени в 3 000 броя обикновени, обезпечени облигации с номинална стойност 1 000 евро всяка, с в размер на лихва 3-месечен Euribor +3,25 %, 3 -месечен период на лихвено плащане.Срокът на емисията е  60 месеца, считано от датата на емитиране – 23.07.2008 г., падеж –  23.07.2013 г.