Данни за застрахователния и здравноосигурителния пазар към края на месец юли 2007 г.

Комисията за финансов надзор започва да представя данни за застрахователния и здравноосигурителния пазар в края на всеки месец. Данни от отчетите на застрахователите към края на месец юли 2007 г., отразяват дейността на застрахователните компании за седемте месеца – от 1 януари до 31 юли 2007 г.,  са обобщени и публикувани на страницата на КФН – www.fsc.bg, в раздел “Статистика”, „Статистика на застрахователния пазар”, „Статистическа информация”.

Брутният премиен приход по общо застраховане към края на месец юли 2007 г. е 665 399 хил. лв. Изплатените обезщетения по общо застраховане са в размер на 245 358 хил. лв.
Пазарът по общо застраховане е доминиран от автомобилните застраховки – „Автокаско” и „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” – 64,36 %. Относителният дял на изплатените обезщетения по автомобилните застраховки е 86,85 % в общия размер на изплатените обезщетения.
Брутният премиен приход, реализиран от животозастрахователите, възлиза на 121 789 хил. лв. към края на месец юли 2007 г. Изплатените суми и обезщетения от животозастрахователите са в размер на 30 681 хил. лв.
С най-висок относителен дял, както в премийния приход, така и в изплатените суми и обезщетения е застраховка „Живот” и рента, съответно със 73,13 % и 67,47 %.
Реализираният към края на месец юли 2007 г. премиен приход в доброволното здравно осигуряване възлиза на 16 986 хил. лв. Изплатените претенции в доброволното здравно осигуряване са в размер на 9 025 хил. лв.
Най-висок относителен дял, както в премийния приход, така и в изплатените претенции заема пакетът „Извънболнична медицинска помощ”, съответно  с 24,16% и 25,18 %.