Съобщение във връзка с надзорната политика на КФН, Управление „Надзор на инвестиционната дейност” по чл. 145 и сл. и 149 и сл. от Закона за публичното предлагане на ценни книжа в случай на сключен договор за репо с акции, емитирани от публично дружество

Във връзка с все по-честото използване на договорите за репо с акции, емитирани от публично дружество (ПД), като форма на облекчено кредитиране и императивните норми на чл. 145 и сл. и 149 и сл. от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Комисията за финансов надзор (КФН) уведомява за следното:

Горепосочените норми вменяват на задължените по тях лица задълженията за уведомяване при промени в дяловото участие в капитала на публично дружество, както и за регистриране в КФН на търгово предложение или прехвърляне на съответно количество акции, така че гласовете в общото събрание на акционерите да паднат под съответния праг.
Предпоставка за възникване на тези задължения е придобиване (пряко или чрез свързани лица) или прехвърляне на право на глас в общото събрания на акционерите (ОСА) на публично дружество, над конкретно нормативно определено количество гласове.
При репо-сделките като форма за облекчено кредитиране (при която кредиторът няма инвестиционни намерения за трайно придобиване на ценните книжа и не цели получаване на контрол над ПД) се предполага отделяне на собствеността от правата по акциите, тоест не е налице същинско прехвърляне на правото на глас по акциите.
Предвид целта и тази специфика на репо-сделките, при сключен договор за репо с акции, емитирани от ПД, за страните по договора не възникват задълженията по чл. 145 и сл. и чл. 149 и сл. от ЗППЦК.
Следва да се има предвид, че КФН ще изисква от страните по договорите за репо с акции, емитирани от ПД, представянето на заверени копия от договорите и анексите към тях, във всеки случай, при който се прехвърлят ценни книжа с права по тях, надхвърлящи нормативноопределените в чл. 149 и сл. от ЗППЦК прагове.
Във връзка с горното, договорите за репо с акции, емитирани от ПД следва да съдържат такива клаузи, от които ясно да е видно:
 Дали са уредени правоотношенията, свързани с упражняването на правата по ценните книжа, предмет на договора, и дали не е променен титулярят на правото на глас;
 Дали е обективирана еднозначно изразена воля на страните по договора, относно предмета на договаряне и целените последици, като е фиксиран срок за изпълнение на поетите във връзка с тях задължения;
 Дали не се цели трайно придобиване на ценните книжа от „кредиторите” по договорите за репо, а единствено гарантиране/обезпечаване на алтернативното кредитиране
 Дали кредиторите са придобили ценните книжа без инвестиционни намерения и без намерения за участие в управлението на ПД, а напротив – задължили са се в определен момент да ги продадат обратно
От клаузите трябва да е видно дали има стремеж за трайна промяна на статуквото и дали е налице ясно изразена волята за възстановяване на статуквото отпреди подписването на договора за репо чрез поети задължения за обратно изкупуване/съответно обратна продажба на акциите и предвидени клаузи за неустойки и др.