Данни за пазара по доброволно здравноосигуряване към края на 2008 г.

Представените индивидуални данни от отчетите на дружествата по доброволно здравно осигуряване към края на 2008 г. са обобщени и публикувани на страницата на КФН – www.fsc.bg, в раздел “е-библиотека”, „Статистика”, „Пазар по доброволно здравно осигуряване”.

Към края на 2008 г. брутният премиен приход, реализиран от дружествата по доброволно здравно осигуряване в Република България, възлиза на 30 302 хил. лв. при 25 314 хил. лв. към края на 2007 г., или се наблюдава нарастване от 19,7 % на годишна база.
Изплатените претенции по доброволно здравно осигуряване към 31.12.2008 г. са в размер на 21 105 хил. лв. при 15 323 хил. лв. към края на 2007 г., като ръстът на годишна база е 37,7 %. Размерът на брутните здравноосигурителни резерви (които представляват необходимите средства за изплащане на бъдещи обезщетения) нараства с 11,3 % на годишна база и достига 13 067 хил. лв.
През 2008 г. техническият резултат на дружествата, извършващи дейност по доброволно здравно осигуряване, е отрицателен и възлиза на (-6 301 хил. лв.) при (-6 628 хил. лв.) за 2007 г.
Сумата на активите в сектора по доброволно здравно осигуряване се увеличава с  36,6 % в сравнение с 2007 г. и възлиза на 59 692 хил. лв. Собственият капитал в сектора се увеличава с 52,7 % на годишна база и достига 38 097 хил. лв.
На пазара по доброволно здравно осигуряване най-голям дял заемат пакетите „Други здравноосигурителни пакети” и „Извънболнична медицинска помощ”, съответно от 42,82 % и от 18,54 % от брутния премиен приход, реализиран в сектора.
Най-голямо нарастване на премийния приход на годишна база се отчита при здравноосигурителните пакети „Други здравноосигурителни пакети” (58,9%) и „Подобряване на здравето и предпазване от заболяване (36,2 %).
Броят на здравно осигурените лица по действащи договори към края на 2008 г. на дружествата по доброволно здравно осигуряване възлиза на 356 863, при 263 754 през отчетната 2007 г.