CESR предостави отговора си на искане на ЕК за съдействие относно паспорта на управляващите дружества на Предприятията за колективно инвестиране в прехвърляеми ценни книжа /ПКИПЦК/ – UCITS

ЕК поиска съдействие от Комитетът на европейските регулатори по ценни книжа (CESR)  на 16 юли 2008 година относно надзорни въпроси, които биха възникнали в случай че ПКИПЦК е управлявано от управляващо дружество, разположено в друга страна-членка (паспорт на управляващата компания). Искането последва публикуването на предложенията на Комисията за подобрена  рамка на ЕС за инвестиционните фондове, която да бъде въведена чрез промени на Директивата относно ПКИПЦК (за допълнителна информация относно това, вижте Бележки за редактора). Искането на Комисията от CESR е предназначено да улесни разработването на разпоредби, позволяващи въвеждането на паспорта за управляващо дружество съгласно условия, които са съвместими с високо ниво на защита на инвеститорите. Комисията заяви че след получаване на мнението на CESR, тя има за цел да излезе с подходящо законодателно предложение навреме за неговото приемане по време на текущото законодателство.

В консултацията на CESR се коментират следните ключови въпроси :

Определение на домицил: CESR определя подробни разпоредби, предназначени да осигурят яснота относно държавата членка по произход на управляващото дружество, ПКИПЦК и депозитара. Този раздел включва въвеждането на ново понятие, това на местна точка за контакт, която трябва да бъде установена за дистанционно управлявани договорни фондове.

Приложим закон и надзорни отговорности: Консултацията на CESR включваше подробни разпоредби относно приложимото право и разпределение на отговорностите, както в случай на свободно предоставяне на услуги, така и услуги предоставени чрез клон. Този раздел също излага разпоредби, предназначени да улеснят сътрудничеството между компетентните институции, включително взаимно делегиране на надзорни задачи и възможността да се установят колегии от надзиратели.

Процедури за оторизиране на фондове на ПКИПЦК, чието управляващо дружество е установено в друга държава членка: Консултацията определя ясно процедурата, която трябва да бъде следвана когато се оторизира ПКИПЦК съгласно рамката на паспорта на управляващото дружество. Това включва разпоредби относно условията при които компетентната институция на държавата членка по произход на ПКИПЦК трябва да одобри избора на управляващото дружество.

Непрекъснат надзор на управлението на фонда: Консултацията на CESR определя подробни разпоредби относно потока на информация от участващите компании към компетентните институции и между самите компании. Има също така разпоредби, отнасящи се за ролята на одиторите в контекста на паспорта.

Разглеждане на нарушения на норми, регулиращи управлението на фонда: Консултацията разглежда обстоятелства при които компетентна институция желае да предприеме принудителна мярка срещу компания, установена в друга държава членка. Има също така конкретни разпоредби, предназначени да осигурят справедливо третиране на притежателите на дялове в случай на нарушение.

Консултацията на  CESR, както и прессъобщението по този повод са публикувани на интернет страницата ни в раздел „ЕС Информация”, „ЕС новини/уведомления”.