Проекти

Комисията за финансов надзор провежда активна политика по отношение на изграждането на стабилни връзки на сътрудничество с надзорните органи в Югоизточна Европа. Тази политика се реализира чрез осъществяването на следните проекти, финансирани от Европейския съюз (ЕС):
 
   • Туининг проект BA 07 IB FI 01 „Подкрепа от ЕС за устойчиво изграждане на капацитета на Застрахователната агенция на Босна и Херцеговина, Агенцията за застрахователен надзор на Федерация Босна и Херцеговина и Застрахователната агенция на Република Сръбска”

Туининг проект BA 07 IB FI 01 бе логично продължение на успешно приключилия през 2008 г. Туининг лайт проект „Подпомагане на Застрахователната агенция на Босна и Херцеговина”. Особено важно е да се подчертае, че в изпълнението на посочения туининг лайт проект за пръв път българска институция участва не като бенефициент по проекта, а в качеството си на партньор от страна членка на ЕС.

Успешно завършилият през април 2012 г. туининг проект BA 07 IB FI 01 беше финансиран от Инструмента за предприсъединителна помощ (IPA) за 2007 г. на Европейския съюз и общата му стойност бе 800 000 евро. Проектът беше с продължителност 27 месеца, като стартирането му бе на 21 април 2010 г. Основните му цели бяха:

   • укрепване на административния капацитет на застрахователните агенции;

   • развитие на обмяната на информация и статистически услуги;

   • развитие на регулаторните и надзорните практики;

   • застраховка „Гражданска отговорност” и взаимодействие с бюро „Зелена карта”.

По желание на един от бенефициентите (Застрахователната агенция на Босна и Херцеговина) в проекта бяха включени шест дейности, насочени към развитие на функциите на агенцията в областта на експортното застраховане и за изпълнението им за участие в проекта бяха поканени експерти от Българската агенция за експортно застраховане (БАЕЗ). Привличането на външни експерти (местни и чуждестранни) допълнително способства за подобряване на обмяната на опит и добри практики с други надзорни органи.

   • Туининг проект MN 08 IB FI 01 „Укрепване на надзорния и регулаторния капацитет на финансовите регулаторни органи"

Изпълнението на Туининг проект MN 08 IB FI 01 бе финансира в рамките на Програмата за подкрепа на предприсъединителния процес (IPA) в Черна Гора за 2008 г. на Европейския съюз. Проектът бе на стойност 1.2 млн. евро и продължителността му беше 18 месеца като успешно му приключване бе през ноември 2011 г. Бенефициенти по проекта бяха Централната банка, Комисията за ценни книжа и фондови борси и Агенцията за застрахователен надзор на Черна гора. Туининг проектът се реализира от консорциум от трима партньори, който включва Българска народна банка, Холандската централна банка и Комисията за финансов надзор.

Изпълнение на Туининг проекта започна на 30 ноември 2009 г. с основна цел усъвършенстване на институционалния и регулаторния капацитет на регулаторните институции за постигане на по-ефективен и ефикасен надзор върху финансовите пазари и институции в съответствие с правото на ЕС.

Комисията за финансов надзор бе изпълнител на втория компонент от работния план на проекта – дейности, свързани с Комисията по ценни книжа и фондови борси на Черна Гора. Дейностите по втория компонент са в областта на инвестиционния и пенсионен надзор. Постигнати бяха основните цели, а именно подобряване на надзорния капацитет на Комисията по ценни книжа и фондови борси на Черна гора, подготовка за хармонизиране на законодателството на Черна Гора в областта на финансовите услуги с европейското законодателството и повишаване на финансовата осведоменост на участниците в капиталовия пазар в Черна Гора.

Поради доброто сътрудничество между КФН и другите надзорни органи от страните членки на ЕС, проектът беше подкрепен от експерти от Федералната служба за финансов надзор на Германия (BaFin) и Комисията за пазарите на ценни книжа на Испания (CNMV), които изпълниха успешно част от дейностите по втори компонент.

Туининг проект MN 08 IB FI 01 бе третия проект, в който КФН участва като надзорна институция, която изнася своя опит и подпомага институции от други държави в осъществяването на надзорната им дейност. Това е важен ангажимент за КФН, който я утвърждава като компетентен партньор от ЕС в региона на Югоизточна Европа и като една от най-активните български институции в осъществяването на туининг проекти с трети държави.