Акции, издадени от „Енергони” АД, се допускат до търговия на регулиран пазар

Кирил Желев, заместващ заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, изпрати писмо до „Българска фондова борса – София” АД за допускане до търговия на регулиран пазар на акции, издадени от „Енергони” АД
Борсовата търговията с акциите на дружеството беше спряна с решение № 248 – ФБ от 15.04.2010 г. на заместник – председателя на КФН. С посоченото решение беше  приложена принудителна административна мярка спрямо БФБ да не допуска до търговия на организираните от нея пазари финансови инструменти с емитент „Енергони” АД. Предвидено беше мярката да е в сила до уведомяването на БФБ от страна на КФН, че независимият одит, назначен с Решение № 184 – ПД от 26.03.2010 г. и който да бъде извършен от „Ърнст и Янг Одит” ООД, е приключил с одиторско мнение без забележки, или че „Енергони” АД е представило в КФН коригирани финансови отчети в съответствие с одиторското мнение.
Извършеният независим одитор приключи с отказ за изразяване на мнение от страна на одитора „Ърнст и Янг Одит” ООД. Мотивите за отказа на одитора се заключават в невъзможност същият да получи «достатъчни и уместни одиторски доказателства, които да послужат за база за изразяване на одиторско мнение…»
В последствие на 01.06.2010 г., в КФН беше представен междинен финансов отчет на „Енергони” АД към 31.05.2010 г., одитиран от регистриран одитор Марко Петров Терзийски,  който е заверил отчета на дружеството без забележки.
Всичко това показва, че са налице разнопосочни одиторски заключения относно финансовите отчети на „Енергони” АД, в това число и относно Патент за изобретение № 64239 „Метод за изграждане на вятърна електроцентрала”, оценен на 547 308 хил. лв. От друга страна, нито Патентното ведомство, нито Камарата на независимите оценители изразиха готовност да се ангажират с мнение относно достоверността на извършената оценка на патента. Поради всичко изложено регулаторът прецени, че няма повече основания за недопускането до борсова търговия на акциите, емитирани от „Енергони” АД.

Едновременно с изпращането на писмото до БФБ, спрямо „Енергони” АД беше открито производство по прилагането на принудителна административна мярка, според която дружеството се задължава в срок до 31.12.2010 г. да представя в КФН тримесечни финансови отчети за дейността си със съдържанието по чл. 100о, ал. 4 от ЗППЦК, заверени от регистриран одитор, както и доклад на одитора.
Прилагането на тази мярка се налага с оглед на така създадената неяснота вследствие на представените два одиторски доклада и с цел да се осигури необходимата прозрачност за инвеститорите, както и да се гарантира предоставянето на точна, изчерпателна, непротиворечива и навременна информация за емитента.