Приветствено слово на Петър Чобанов по време на откриването на Осмото международно финансово изложение и конференция “Банки Инвестиции Пари”, 7 юни 2010 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
УВАЖАЕМИ ГОСТИ,
В качеството си на  председател на Комисията за финансов надзор за мен е чест и удоволствие да участвам в откриването на Осмото международно финансово изложение и конференция “Банки Инвестиции Пари”.
Искам да поздравя  Фондация „Банки, Инвестиции и Пари”, М 3 Communications Group и Атлантическия клуб в България, които организират този финансов форум под надслова “20 години ново банково дело в България. Опитът и ролята на финансовия сектор у нас за възстановяване от кризата”.

Интересно е да се отбележи, че в поредица от събития, в които участвам, в страната и чужбина, в заглавията им присъстват оптимистични нотки и са посветени на икономиката и финансите след кризата. Заглавието на сегашната конференция предполага един процес на възстановяване, при което като че ли кризата приключва. Този избор на теми говори за голямото желание на финансовата общност кризата да е останала зад гърба ни. Дано, бих казал, но ако погледнем обективно и аналитично, нито в България, нито в Европа, нито в световен мащаб може да се говори за трайно възстановяване от рецесията и икономическата криза. Периодично се появяват и положителни сигнали, но за съжаление те не доказват трайно възстановяване. Всички финансови пазари, включително и българският, са като скачени съдове и тенденциите се предават от един на друг. Ето например, изказванията през миналата седмица на водещи политици в Унгария за много трудната бюджетна ситуация и проблеми с обслужването на дълга, доведе до поскъпване на финансирането на държавните дългове, дори в страни като Франция и Австрия.

Икономика на България, като страна – членка на Европейския съюз, също следва глобалните процеси. При нас също се наблюдават някои сигнали за предстоящо оживление в икономиката. Износът расте, промишлеността като че ли се съживява, кредитирането нараства на годишна база, макар и с невисоки темпове. Но наред с това са налице и сигнали в посока забавяне на възстановяването. БВП отбеляза спад от 4% на годишна база през първото тримесечие на 2010 г. През май 2010 г. общият показател на бизнес климата се понижава с 0.4 пункта спрямо април поради влошаване на бизнес климата в търговията на дребно с 5.3 пункта. Общият индекс на цени на производител през април се увеличава с 8.1% на годишна база. За първото тримесечие, по предварителни данни, ПЧИ в България са отрицателни в размер на – 21.9 млн. евро.

В тази динамична ситуация усилията на КФН са насочени към запазване стабилността на пазарите и доверието на инвеститорите. Основното ни предимство при кризисни ситуации, които обхващат повече от един сегмент на финансовия пазар, е наличието на интегриран надзор в лицето на Комисията за финансов надзор. Осъществяването едновременно на регулацията и надзора на капиталовия, застрахователния и пенсионния пазар, осигурява възможност за бързо и ефективно предприемане на мерки в случай на извънредна ситуация, която засяга един пазарен сегмент, но има потенциала да се разпростре и върху останалите.
В отговор на кризата КФН предприе допълнителни надзорни мерки за завишаване на изискванията спрямо отчетността на инвестиционните посредници по отношение на капиталовата адекватност, като запази задълженията на поднадзорните лица да предоставят по-подробна информация, въведени с цел осъществяване на превантивен контрол и запазване на финансовата стабилност. Завишиха се изискванията спрямо застрахователите, като те започнаха да представят допълнителна информация за размера на собствените средства и границата на платежоспособност за по-кратък период.
По отношение на пенсионноосигурителните дружества – проведохме редица срещи с мениджмънта на някои от дружествата и дадохме препоръки за завишаване на контрола и извършване на по-прецизни разчети при инвестиране средствата на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване.
В отговор на кризисната ситуация и все по-засиления дебат на европейско ниво за  повишаване координацията и сътрудничество между държавните-членки, респективно финансовите регулатори и надзорни органи, в областта на ранното предупреждение и финансовата стабилност, КФН създаде специално административно звено – дирекция  „Икономическа и финансова стабилност”. Основните задачи на това звено са:
– Да идентифицира и оценява потенциалните рискове за финансовия сектор;
– Да анализира и оценява макроикономическата ситуация в България и влиянието на регулаторни мерки на ниво ЕС върху финансовата стабилност на страната;
– Да създаде система от индикатори за ранно предупреждение, т.е. индикатори, чрез които биха могли да бъдат идентифицирани потенциални кризисни ситуации;

Успешното и устойчиво излизане от кризата изисква и ново поведение на публичния сектор като цяло, при което да се ценят финансовите ресурси и да се оптимизират разходите. Поради тази причина, кризата повлия на КФН не само като надзорна институция, която трябваше да предприеме адекватни мерки по отношение на пазарите, но и като административна единица, на която сериозно бяха намалени параметрите на разходната част на бюджета.
В резултат на това Комисията предприе бързи и решителни действия за ограничаване и свеждане на бюджетните разходи до възможния минимум. Постигната беше договореност за 30 % намаление на наема, с 50 % се намалиха разходите за командировки в чужбина и изцяло се преустановиха разходите за семинари с източник на финансиране от държавния бюджет. КФН извърши и съкращаване на персонала с 20 %, едно трудно действие  в административен и в човешки аспект, но необходимо предвид  променената ситуация. Подобно „свиване” на  разходите предстои да бъде извършено в редица други институции, предвид актуализацията на бюджета.
Но кризата ни накара и да потърсим нови източници на финансиране и това е една от причините да започнем през 2009 и 2010 два туининг проекта в Черна гора (съвместно с БНБ и Холандската централна банка), както и в Босна и Херцеговина. В тях КФН е обучаваща страна, което предполага допълнително финансиране с „европейски средства”.
Кризата засяга всички, в момента не са ни необходими псевдо или половинчати реформи, а мерките, които се предприемат, трябва да са последователни и синхронизирани, за да бъдат успешни и наистина да доведат до трайно възстановяване.
В заключение, вярвам, че тази конференция ще бъде наистина полезна и ще роди конструктивни идеи и решения за ролята на финансовата система за по-нататъшното възстановяване на икономиката.

BIP_Chobanov. Размерите на това изображение са намалени. Кликнете, за да го видите в пълните му размери.  

Снимката е предоставена от M3 Communications Group