Задължава Съвета на директорите на “РИЛСКИ ЛЕН” АД, гр. Самоков, да предложи на общото събрание на акционерите на дружеството да не подлага на гласуване две точки от дневния ред

Димана Ранкова, заместник-председателят на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, задължи Съвета на директорите на “РИЛСКИ ЛЕН” АД, гр. Самоков, да предложи на общото събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 28.02.2007 г. (или на 12.03.2007 г. при липса на кворум) да не подлага на гласуване първа и втора точка от дневния ред със съдържание съответно: “1. Приемане доклад за целесъобразността и условията на сделките по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК; Проект за решение: Общото събрание приема доклада  за целесъобразността и условията на сделките по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК.
2. Вземане на решения за извършване на сделки по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК; Проект за решение: В съответствие с предложение от акционерите, направено по време на заседанието: Общото събрание взема решение за извършване на сделки по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК.”

Пълния текст на решение 342 може да намерите в раздел „Документи”.