Застраховка „Каско“ на моторно превозно средство

 Завеждането на претенции на основание сключен договор за имуществена застраховка „Каско“ се извършва по реда и в сроковете, предвидени в застрахователния договор. (чл. 106, ал. 1 от КЗ)  

 При завеждане на претенцията следва да представите на застрахователя пълни и точни данни за Вашата банкова сметка, по която да бъде преведено определеното застрахователно обезщетение. (чл. 380, ал. 1 от КЗ)  
В случай че желаете обезщетението да бъде преведено по банковата сметка на друго лице, то тогава е необходимо да представите на застрахователя изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписите за съответната застрахователна претенция или плащане, в което се съдържа изявление, че сте уведомен/а, че имате право да получите плащането лично  (чл. 338, ал. 1, изр. 1 от КЗ), след което обезщетението ще бъде преведено по банковата сметка на другото лице.

 Застрахователят следва да Ви уведоми за доказателствата, които е необходимо да представите с цел установяването на основанието и размера на Вашата претенция. (чл. 106, ал. 4 от КЗ)  

 Възможно е застрахователят да изиска представянето на допълнителни доказателства. Това се случва в срок най-късно от 45 дни от представянето на доказателствата, определени с договора и правилата по чл. 104 от КЗ, които не са били предвидени в застрахователния договор при сключването му и които са необходими а установяване на основанието и размера на Вашата претенция. (чл. 106, ал. 4 от КЗ) *

*Не се допуска изискване на доказателства, с  които ползвателят на застрахователната услуга не може да се снабди поради съществуващи нормативни пречки или поради липсата на правна възможност за осигуряването им, както и на такива, за които може да бъде направена разумна преценка, че нямат съществено значение за установяването на основанието и размера на претенцията и целят необосновано забавяне и удължаване на процедурата по уреждане на претенцията. (чл. 106, ал. 5 от КЗ)

 Застрахователят трябва да се произнесе по претенцията Ви в срок до 15 работни дни от представянето на всички доказателства по чл. 106, ал. 4 от КЗ. (чл. 108, ал. 1 от КЗ)  
В случай, че не представите всички изискани доказателства, срокът от 15 работни дни за произнасяне на застрахователя не започва да тече. Въпреки това, съгласно чл. 108, ал. 2 от КЗ, застрахователят трябва до шест месеца от завеждането на претенцията да се произнесе по същата.  
Следва да имате предвид, че сключването на споразумение между Вас и застрахователя не е задължително условие за изплащане на застрахователно обезщетение.  

 За  „произнасяне“ се считат единствено определянето и изплащането на размера на обезщетението или застрахователната сума от страна на застрахователя или постановяването на мотивиран отказ за плащане.  
Когато сте дали съгласие вредите да бъдат отстранени от доверен сервиз, тогава също в рамките на 15 работни дни от представянето на всички доказателства застрахователят трябва да издаде възлагателно писмо до сервиза. Ремонтът трае в рамките на разумен за изпълнението срок, освен ако сте договорили друго със застрахователя. (чл. 108, ал. 7 от КЗ)  

 При евентуално несъгласие с произнасянето разполагате с възможността да подадете жалба за преразглеждане (възражение) до застрахователя, като съгласно чл. 290, ал. 2 от КЗ той трябва да разгледа и отговори на жалбата Ви в едномесечен срок от постъпването ѝ.  
В случай на несъгласие с определения размер на застрахователното обезщетение, можете да подаде жалба до застрахователя с искане за предоставяне на фактическа и правна обосновка на определения размер, като съгласно чл. 108, ал. 6 от КЗ застрахователят е длъжен да Ви предостави писмена такава в 7-дневен срок.

Можете да поискате и сключване на споразумение със застрахователя, в което да е уреден размерът на дължимото застрахователно обезщетение.  

 Следва да имате предвид, че правата по договори за имуществена застраховка „Каско“  се погасяват с тригодишна давност, считано от настъпване на застрахователното събитие. (чл. 378, ал. 1 от КЗ)