Помирителна комисия

В Закона за защита на потребителите и Правилника за дейността на общите и секторните помирителни комисии се създаде възможността за извънсъдебното решаване на спорове като форма за алтернативно решаване на национални и трансгранични спорове, възникнали между потребители и търговци.

Споровете се решават от помирителни комисии в рамките на помирително производство.

Помирителното производство е безплатно и приключва в рамките на 90 дни с помирително предложение, което след като бъде одобрено от страните, има сила на споразумение между тях.

Помирителната комисия се сформира след подаването на заявление до Комисията за защита на потребителите.
В рамките на секторните помирителни комисии са създадени комисии за решаване на спорове в небанковия финансов сектор.

При наличие на възражение или спор относно предоставяне на услуги в областта на застраховането и застрахователното посредничество, в областта на допълнителното социално осигуряване, на дейностите по осигурително посредничество, включително и при предоставянето на финансови услуги от разстояние, в тези сектори, както и услуги от лица, предоставящи дейностите и услугите по чл. 6, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти и на дейностите и услугите по чл. 86, ал. 1 и 2 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, включително и при предоставянето на финансови услуги от разстояние, в тези сектори, потребители могат да се обърнат към някоя от секторните помирителни комисии.

Важно е да се знае, че секторните помирителни комисии разглеждат спорове, след като потребителите първо са ги отнесли за решаване директно към търговците/доставчиците на услуги или продукти. Когато страните не са решили спора помежду си или решението по жалбата не удовлетворява потребителя, потребителят може да сезира секторна помирителна комисия в зависимост от предмета на спора. Давността спира да тече, когато е образувано производство пред съответната секторни помирителна комисия.

ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ ( 1 )