Утвърдени са изменения в образци на справка за сключените сделки и извлечение от регистъра на фонд за допълнително пенсионно осигуряване

Бисер Петков, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор" утвърди  изменения в образец на справка за сключените сделки, постъпилите и изплатени парични средства и наличностите по всички сметки на фонд за допълнително пенсионно осигуряване, както и изменения в Образец на Извлечение от регистъра на фонд за допълнително пенсионно осигуряване, които банките-попечители представят ежедневно в управление "Осигурителен надзор" на КФН. 

Решение 25-БП/07.01.2008 г. може да намерите в раздел „Документи”. Образците на справки са публикувани  в раздел "Документи”, „Форми и образци на документи”