Утвърден е образец на Заявление за регистриране на професионална схема по чл.229а, ал.1 от КСО

Г-н Бисер Петков, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор", утвърди образец на Заявление за регистриране на професионална схема по чл.229а, ал.1 от Кодекса за социално осигуряване.
Образецът на заявление може да намерите в рубрика "Документи","Форми и образци на докумнти".