Удължава се срокът на ликвидация на

Нуредин Кафелов, член на Комисията за финансов надзор, временно изпълняващ длъжността заместник-председател, ръководещ управление "Застрахователен надзор", удължи срока за ликвидация на "София инс" АД, гр. София /в ликвидация/ до 31.12.2004г.
Срокът се удължи с една година с оглед на необходимото технологично време за довършване на производството по ликвидация на дружеството, както и поради обстоятелството, че липсват основания за обявяването му в несъстоятелност .

Пълния текст на решение № 540 – ЗЛ може да намерите в раздел "Документи", "Решения".