Решения на КФН от заседание на 10.12.2003 г.

Вписва като публично дружество "Росексимбанк" АД и емисия ценни книжа, представляващи съдебно регистрирания капитал на дружеството в размер на 40 000 000 обикновени поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с номинална стойност от 1 лев всяка.

Прие Наредба за начина и реда за определяне на минималната доходност при управление на активите на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване, за покриване на разликата до минималната доходност и за формиране и използване на резервите за гарантиране на минималната доходност. Предстои публикуването й в Държавен вестник.