УД „Стандарт Асет Мениджмънт” АД получи разрешение да инвестира от името и за сметка на ДФ „Стандарт Инвестмънт Високодоходен Фонд” до двадесет на сто от активите на фонда в акции на „Химимпорт” АД

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде разрешение на УД „Стандарт Асет Мениджмънт” АД, действащо от името и за сметка на ДФ „Стандарт Инвестмънт Високодоходен Фонд”, да инвестира до двадесет на сто от активите на фонда в акции на „Химимпорт” АД, при спазване на ограничението общата стойност на инвестициите до 20 на сто да не надвишава 40 на сто от активите на договорния фонд.
Пълния текст на решение 798 може да намерите в раздел „Документи”.