УД „OББ Асет Мениджмънт” АД получи разрешение да инвестира от името и за сметка на ИД „ОББ Балансиран Фонд” АД до двадесет на сто от активите на инвестиционното дружество в акции на „Химимпорт” АД

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде разрешение на УД „OББ Асет Мениджмънт” АД, действащо от името и за сметка на ИД „ОББ Балансиран Фонд” АД, да инвестира до двадесет на сто от активите на инвестиционното дружество в акции на „Химимпорт” АД, при спазване на ограничението общата стойност на инвестициите до 20 на сто да не надвишава 40 на сто от активите на инвестиционното дружество.

Пълния текст на решение 822 може да намерите в раздел „Документи”.