УД „OББ Асет Мениджмънт” АД получи разрешение да инвестира от името и за сметка на ДФ „ОББ Премиум Акции” до двадесет на сто от активите на фонда в акции на „Химимпорт” АД

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде разрешение на УД „OББ Асет Мениджмънт” АД, действащо от името и за сметка на ДФ „ОББ Премиум Акции”, да инвестира до двадесет на сто от активите на фонда в акции на „Химимпорт” АД, при спазване на ограничението общата стойност на инвестициите до 20 на сто да не надвишава 40 на сто от активите на договорния фонд.

Пълния текст на решение 821 може да намерите в раздел „Документи”.