УД „БенчМарк Асет Мениджмънт” АД, действащо от името и за сметка на ДФ „БенчМарк Фонд-1”, получи разрешение да инвестира до двадесет на сто от активите на фонда в акции на “Монбат” АД

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде разрешение на УД „БенчМарк Асет Мениджмънт” АД, действащо от името и за сметка на ДФ „БенчМарк Фонд-1”, да инвестира до двадесет на сто от активите на фонда в акции на “Монбат” АД, при спазване на ограничението общата стойност на инвестициите до 20 на сто да не надвишава 40 на сто от активите на договорния фонд.

Пълния текст на решение 1117 може да намерите в раздел „Документи”.