КФН взе решение за размера на вноските на застрахователите към Гаранционния фонд през 2007 г. и срока за извършването им

На свое заседание от 20.11.2006 г. Комисията за финансов надзор взе решение,  с което  определя размера на вноските на застрахователите към Гаранционния фонд през 2007 г. и срока за извършването им.
Вноската по задължителната застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите е определена на  10 лв. за всяко застраховано МПС. Размерът й отчита предложението на Съвета на Гаранционния фонд, като в нея са включени финансирането на Информационния център и на презастрахователната програма. Вноската  е съобразена  с прогнозния  брой застраховани МПС, изплащането на обезщетения от Фонда, в това число за вреди, причинени на територията на държавите, страни по Многостранното споразумение; както и осигуряване на собствени средства на Фонда в размер на 10 млн. евро, съобразно с отправената препоръка от страна на Съвета на бюрата относно необходим финансов капацитет на Фонда след присъединяване на страната ни към ЕС.

По отношение на  вноската по задължителната застраховка „Злополука” на пътниците е определено вноската да е в размер на 0,15 за всяко застраховано място, с оглед доброто развитие на риска.

Предстои обнародване на решението в „Държавен вестник”.