УД „Алфа Асет Мениджмънт” ЕАД получи одобрение за промяна в Правилата на ДФ „Алфа Индекс Топ 15”

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде одобреение на УД „Алфа Асет Мениджмънт” ЕАД за промяна в Правилата на Договорен фонд „Алфа Индекс Топ 15”, приети на заседание на Съвета на директорите на дружеството по Протокол  от 30.08.2006 г.

Пълния текст на решение 789 може да намерите в раздел „Документи”.