„Ти Би Ай Евробонд” АД получи одобрение за промени в Устава на „Ти Би Ай Евробонд” АД

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде одобрение на „Ти Би Ай Евробонд” АД за промени в Устава на „Ти Би Ай Евробонд” АД, съгласно решение на Общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 25.11.2005 г.

Пълния текст на решение 760 може да намерите в раздел "Документи"