Статистиката за капиталовия пазар за деветмесечието на 2006 г. е публикувана на интернет страницата на КФН

Данните на Комисията за финансов надзор сочат, че към 30.09.2006 г. пазарната капитализация на БФБ-София нарасна с 21,30% на годишна база, достигайки 11,21 млрд. лева или 24,05% от очаквания БВП за 2006 г. Реализираният оборот на борсата през третото тримесечие на 2006 г. възлиза на 604,44 млн. лв., като отчетения ръст спрямо същия период на предходната година е 93,20%.
Официалният борсов индекс SOFIX регистрира ръст от 8,84% в рамките на тримесечието, отчитайки рекордна стойност от 966,78 пункта на търговска сесия от 30.09.2006 г. Исторически връх (181,79 пункта) достигна и широкообхватния индекс BG-40, като нарастването му за периода юли – септември 2006 г. е 15,36%.
Към края на тримесечието делът на чуждестранната собственост в търгуваните на БФБ-София ценни книжа е 43,92%, а стойността му – 4,92 млрд. лв. Значителен чуждестранен интерес е отчетен към трите подсектори с най-съществени дялове в пазарната капитализация на борсата. На тези подотрсли, а именно „Транспорт, складиране и съобщения“, „Финансово посредничество“ и „Производство на химични вещества, продукти и влакна“ се пада 63,90% от пазарната капитализация на всички публично търгувани компании.
Пазарът по предоставяне на услуги от инвестиционните посредници и през този отчетен период се характеризира с висока концентрация. Пет инвестиционни посредника реализират 54,74% от оборота на борсата през тримесечието. Същевременно, десет инвестиционни посредника са осъществили 56,13% от общия брой сделки, сключени на борсата през разглеждания период.
Настоящата година е особено успешна за сегмента на колективните инвестиционни схеми. Съществено нарастват броят на институционалните инвеститори и акумулираните от тях активи. В края на септември 2006 г. регистрирани в КФН са вече 39 КИС, а активите, концентрирани в тях, са в размер на 209,65 млн. лв. Набраните от договорните фондове средства са 52,06% от общо активите, акумулирани от КИС. За малко повече от година след въвеждането им в българското законодателство броят на регистрираните договорни фондове достига 28.
Броят на АДСИЦ също нараства значително. Докато към 30.09.2005 г. са били регистрирани само 10 АДСИЦ, то година по-късно АДСИЦ са вече 34. Към края на септември 2006 г. набраните средства от АДСИЦ отчетоха над шесткратен ръст на годишна база, достигайки 458,25 млн. лв. Предвид заявени увеличения на капитала и предстоящото лицензиранe на вече регистрирани в ЦД дружества се очаква сегментът на АДСИЦ да продължи да нараства със значителни темпове;

Статистическите данни са публикувани на интернет страницата ни в раздел „Статистика”, „Статистика на капиталовия пазар”.