Стартира интегрираната система за разкриване на информация – ЕКСТРИ

От 19 януари 2007 г. официално стартира интегрираната система за разкриване на информация – ЕКСТРИ. България е първата страна от Централна и Източна Европа, която въвежда подобна електронна система за разкриване на информация. Уникалната българска система е разработена с участието на експерти от Комисията за финансов надзор /КФН/, „БФБ – София” АД /БФБ/ и „Централен депозитар” АД /ЦД/. С това технологично постижение българският капиталов пазар ще отговаря напълно на изискванията на ЕС за прозрачност и максимално бързо разкриване на информация.

Чрез системата информация ще могат да разкриват всички публични дружества и емитенти на ценни книжа, с изключение на дружествата със специална инвестиционна цел, договорните фондове и емитентите на общински облигации. Впоследствие кръгът на лицата, ползващи системата, ще се разширява, докато обхване всички поднадзорни на КФН лица, задължени да разкриват информация, съгласно нормативните изисквания

С въвеждането на ЕКСТРИ ще отпадне нуждата от подаване на документи на хартия до трите институции, тъй като, подписани с универсален електронен подпис формулярите на ЕКСТРИ имат силата на подаваните до момента и подписвани собственоръчно документи.

Предвиден е адаптационен период, през който лицата задължени да разкриват информация чрез системата, могат да представят информация както чрез системата, така и на хартиен и магнитен носител. Този период обхваща времето от официалното стартиране на системата до 30 март 2007 г. включително. След изтичането на този период, подаването на дължимата информация ще става задължително чрез ЕКСТРИ.

За да бъде получен достъп до системата, в БФБ следва да се регистрират електронните подписи на лицата, имащи представителна власт и на тези лица, които по закон или вътрешно-фирмени правила имат право и/или задължение да работят със системата от страна на дружеството, като: Изпълнителен директор, Директор за връзки с инвеститорите, главен счетоводител, друго упълномощено за това лице.

Адресът за достъп до системата чрез Интернет е http://www.extri.bg/