“Родина турист” АД, гр. София, е отписано от регистъра на публичните дружества

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, отписа “Родина турист” АД, гр. София, от регистъра на публичните дружества, воден от КФН.

Пълния текст на решение 35 може да намерите в раздел „Документи”.