СЪОБЩЕНИЕ във връзка с изискванията към съдържанието на годишния отчет за 2006 г. на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа

Във връзка с влезлите в сила от 01.01.2007 г., Закон за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/ и изменения в Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа /Наредба № 2/, публичните дружества и други емитенти на ценни книжа е необходимо да имат предвид следното:
1. Съгласно чл. 94 от ЗППЦК емитентът е длъжен да представи на комисията годишен отчет в срок до 90 дни от завършването на финансовата година, който да съдържа:
• заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет, както и доклад на одитора;
• отчет за управлението със съдържание, определено в наредба;
• програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление, определени от заместник-председателя;
• друга информация, определена с наредба.
След представянето на годишния отчет по ал. 1, емитентът е длъжен да го предостави на разположение на обществеността за период не по-малък от 5 години.
В отчета за управлението се включва и информация относно:
• изпълнението на програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление по ал. 2, а когато такава програма не е налице – за причините, поради които не е била изготвена, както и за съответствието на дейността на управителните и контролните органи на емитента през изтеклата година с тези стандарти;
• причините, поради които дейността на управителните и контролните органи на емитента не е била в съответствие с програмата, съответно със стандартите по т. 1, ако такова несъответствие е налице;
• мерките, които се предприемат за преодоляване на причините по т. 2 и изпълнение на програмата за добро корпоративно управление;
• преоценка на програмата и предложения за нейната промяна с цел подобряване прилагането на стандартите за добро корпоративно управление в дружеството.
2. Съгласно чл. 32 от Наредба № 2, годишният отчет съдържа:
• заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет заедно с одиторския доклад;
• отчет за управлението с минимално съдържание съгласно приложение № 10;
• програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление, определени от заместник-председателя;
• за публичните дружества – информацията по приложение № 11;
• актуализация на съдържащата се в проспекта, съответно в регистрационния документ, информация.
Съгласно измененията на чл. 32 от Наредба № 2, публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, като част от годишния отчет за 2006 г., трябва да представят и информация по приложение № 11 от Наредба № 2, което е ново изискване към съдържанието на годишните отчети.

Напомняме, че в случай, че ценните книжа на емитента са допуснати до търговия на регулиран пазар, емитентът представя Годишния отчет и на регулирания пазар в сроковете посочени в чл. 94 от ЗППЦК.

Уведомяваме Ви, че действащите от 01.01.2007 г. ЗППЦК и Наредба № 2 могат да бъдат намерени на интернет страницата на Комисията за финансов надзор /КФН/, Рубрика „ Нормативна уредба”, подрубрика „Закони” и подрубрика „Наредби”.
Интернет страница на КФН е на адрес: www.fsc.bg