Становище на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) относно прилагането на изискванията на Директивата за пазарите на финансови инструменти II (MiFID II) и Регламент (ЕС) № 600/2014 (MiFIR), свързани с необходимостта от притежаване на LEI номер

 
 Европейският орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) излезе с официално становище на 20 декември 2017 г., целящо да  подпомогне безпроблемното прилагане на изискванията на Регламента за пазарите на финансови инструменти (MiFIR), свързани с необходимостта от притежаването на LEI номера.
Съгласно изискванията на MiFIR инвестиционните посредници от държави членки на ЕС за целите на докладване на транзакциите следва да идентифицират своите клиенти посредством LEI номер. Съгласно чл. 27 от Регламент (ЕС) №  600/2014 местата за търговия са задължени да идентифицират всеки емитент на финансови инструменти, който търгува чрез техните системи посредством уникален LEI номер при  ежедневното подаване на данни чрез Системата за референтни данни на финансовите инструменти (FIRDS).
През последните седмици ЕОЦКП и националните компетентни органи (НКО) са установили, че не всички инвестиционни посредници ще успеят да получат LEI номера от своите клиенти преди 3 януари 2018 година – датата, от която влиза в сила Регламентът за пазарите на финансови инструменти. Същата хипотеза може да възникне и за местата за търговия по отношение на емитенти от държави извън ЕС, чиито инструменти се търгуват в ЕС.
В тази връзка и с цел подпомагане на безпроблемното прилагане на изискванията, свързани с притежаването на LEI номера Европейският орган за ценни книжа и пазари допуска за период от шест месеца следното:

  • инвестиционните посредници имат възможността да предоставят услуга по инвестиционно посредничество на клиент, от когото не са получили предварително LEI номер, само ако клиентът е предоставил необходимата документация за получаване на LEI номер на инвестиционния посредник. След получаване на LEI номер на клиента, инвестиционният посредник изпълнява задължението за подаване на доклад за извършена транзакция.
  • местата за търговия докладват своите LEI номера вместо LEI номерата на емитенти от държави извън ЕС, които понастоящем не разполагат със собствени LEI номера.

 
Този подход се споделя от Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) и националните компетентни органи (НКО).
Повече подробности се съдържат в становището на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) на адрес:
  
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-issues-statement-lei-implementation-under-mifid-ii

Становище на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) относно прилагането на изискванията на Директивата за пазарите на финансови инструменти II (MiFID II) и Регламент (ЕС) № 600/2014 (MiFIR), свързани с необходимостта от притежаване на LEI номер

 
 Европейският орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) излезе с официално становище на 20 декември 2017 г., целящо да  подпомогне безпроблемното прилагане на изискванията на Регламента за пазарите на финансови инструменти (MiFIR), свързани с необходимостта от притежаването на LEI номера.
Съгласно изискванията на MiFIR инвестиционните посредници от държави членки на ЕС за целите на докладване на транзакциите следва да идентифицират своите клиенти посредством LEI номер. Съгласно чл. 27 от Регламент (ЕС) №  600/2014 местата за търговия са задължени да идентифицират всеки емитент на финансови инструменти, който търгува чрез техните системи посредством уникален LEI номер при  ежедневното подаване на данни чрез Системата за референтни данни на финансовите инструменти (FIRDS).
През последните седмици ЕОЦКП и националните компетентни органи (НКО) са установили, че не всички инвестиционни посредници ще успеят да получат LEI номера от своите клиенти преди 3 януари 2018 година – датата, от която влиза в сила Регламентът за пазарите на финансови инструменти. Същата хипотеза може да възникне и за местата за търговия по отношение на емитенти от държави извън ЕС, чиито инструменти се търгуват в ЕС.
В тази връзка и с цел подпомагане на безпроблемното прилагане на изискванията, свързани с притежаването на LEI номера Европейският орган за ценни книжа и пазари допуска за период от шест месеца следното:

  • инвестиционните посредници имат възможността да предоставят услуга по инвестиционно посредничество на клиент, от когото не са получили предварително LEI номер, само ако клиентът е предоставил необходимата документация за получаване на LEI номер на инвестиционния посредник. След получаване на LEI номер на клиента, инвестиционният посредник изпълнява задължението за подаване на доклад за извършена транзакция.
  • местата за търговия докладват своите LEI номера вместо LEI номерата на емитенти от държави извън ЕС, които понастоящем не разполагат със собствени LEI номера.

 
Този подход се споделя от Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) и националните компетентни органи (НКО).
Повече подробности се съдържат в становището на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) на адрес:
  
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-issues-statement-lei-implementation-under-mifid-ii