Конвенция за именуване на файлове при подаване на отчети от инвестиционни посредници съгласно член 26 от Регламент (ЕС) 600/2014

Във връзка със задължението на ИП да представят на КФН пълен и прецизен отчет за сключваните от тях сделки с финансови инструменти съгласно член 26 от Регламент (ЕС) 600/2014 относно пазарите на финансови инструменти и приложимите регулаторни технически стандарти, моля да имате предвид, че подадените файлове не трябва да надвишават 8 МБ.
При подаване на справката инвестиционните посредници, одобрените механизми за докладване (ОМД) и местата за търговия спазват следната конвенция на именуване на файла:
Legal Entity Identifier (LEI)_ddmmyyyy.xml, където:
„LEI” е LEI кода на инвестиционния посредник/ на ОМД/ на мястото за търговия;
„ddmmyyyy” е точната дата на осъществяване на сделките.

Конвенция за именуване на файлове при подаване на отчети от инвестиционни посредници съгласно член 26 от Регламент (ЕС) 600/2014

Във връзка със задължението на ИП да представят на КФН пълен и прецизен отчет за сключваните от тях сделки с финансови инструменти съгласно член 26 от Регламент (ЕС) 600/2014 относно пазарите на финансови инструменти и приложимите регулаторни технически стандарти, моля да имате предвид, че подадените файлове не трябва да надвишават 8 МБ.
При подаване на справката инвестиционните посредници, одобрените механизми за докладване (ОМД) и местата за търговия спазват следната конвенция на именуване на файла:
Legal Entity Identifier (LEI)_ddmmyyyy.xml, където:
„LEI” е LEI кода на инвестиционния посредник/ на ОМД/ на мястото за търговия;
„ddmmyyyy” е точната дата на осъществяване на сделките.