Спрямо шест дружества е започнала процедура по принудително събиране на непогасени вземания – такса за 2004 г.

Димана Ранкова, заместник-председателят на КФН, ръководещ Управление "Надзор на инвестиционната дейност", взе решение за публикуване в интернет страницата на КФН на съобщение относно 6 дружества, вписани в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, спрямо които е открито производство по издаване на индивидуален административен акт за установяване на публично държавно вземане – такса за 2004 г. Дружествата не са получили поканите за доброволно изпълнение на дължимите суми, които са изпратени от КФН на посочените по досиетата адреси.
С оглед на това започва процедура по връчване на съобщенията по реда на чл. 50, ал. 2 от ДПК. Ако в 14-дневен срок от поставяне и публикуване на съобщението лицата не предприемат действия по доброволно изпълнение, писмото-съобщение се смята за редовно връчено и ще бъде приложено към досието на съответното дружеството в КФН, след което започва да тече седемдневен срок за доброволно изпълнение. При неизпълнение на задължението в определения 7-дневен срок на горепосочените дружества ще бъде съставен акт за установяване на публично държавно вземане.
Дружествата, дължащи такса в КФН, са публикувано в интернет страницата на Комисията в раздел "Поднадзорни лица" .