Решения от заседание на КФН от 08.02.2005 г.

На заседание от 08.02.2005 г. КФН взе следните решения :

1. Одобри проспект за вторично публично предлагане на емисия корпоративни, необезпечени облигации, издадена от „Доверие – Обединен Холдинг” АД. Емисията е с размер 1 360 000 евро,  разпределени в 1 360 броя облигации с номинална и емисионна стойност 1000 евро всяка. Определен е фиксиран лихвен процент от 6.75% на годишна база, купонни плащания ще се извършват на всеки шест месеца, срокът до падежа е 5 години.

2. Взе решение за отнемане на правото за упражняване на дейност като брокер на ценни книжа на Емил Шарков, Мариан Предов  и Огнян Смилянов.  Отнето е правото за упражняване на дейност като инвестиционен консултант на Иван Гергинов и Ваня Механджийска.

3. Прие на първо четене изменения и допълнения към Наредба за изискванията към дейността на управляващите дружества.