Списък на лицата, издържали успешно изпита за застрахователен брокер, проведен на 29 март 2008 г.

На 29 март 2008 г. се проведе изпит за професионална квалификация на застрахователен брокер – едноличен търговец и на лицата по чл. 157, ал. 2 и 3 от Кодекса за застраховането.  На изпита се явиха девет души, от които издържалите са следните седем лица:

1.Анелия Колева
2.Десислава Иванова
3.Илияна Паскалева
4.Искра Стефанова
5.Надежда Каракашева
6.Николай Зихирев
7.Радост Николова