“София Асетс Мениджмънт” АД получи одобрение да придобие пряко 25 на сто от гласовете в общото събрание, съответно 250 броя акции от капитала на ИП „София Инернешънъл Секюритийз” АД

 

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде одобрение на  “София Асетс Мениджмънт” АД, гр. София, да придобие последващо пряко 25 на сто от гласовете в общото събрание, съответно 250 броя акции от капитала на ИП „София Инернешънъл Секюритийз” АД.

Пълния текст на решение 738 може да намерите в раздел "Документи".