“Синергон Текстил” АД e отписано от регистъра на …

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", взе решение за отписване на "Синергон Текстил" АД, гр. София, от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от Комисията за финансов надзор.
Пълния текст на решение 276-ПД може да намерите в раздел "Документи".