Състояние на застрахователния пазар през първите девет месеца на 2004 година

Управление “Застрахователен надзор” към КФН обобщи статистическите данни за застрахователния пазар за деветте месеца на 2004 година. Данните са въз основа на подадената информация от застрахователните компании за този период.
Премийният приход на 20-те застрахователни компании по общо застраховане за деветмесечието е 487 490 лв., което е с 17.96 % повече от премийния приход за същия период на миналата година. Изплатените обезщетения са 162 707 лв. – 13.14 % повече от миналата година.
В животозастраховането премийният приход за деветмесечието на 2004 година е 61 799 хил. лв., което е с 25.32 % по-голям от премийния приход за деветмесечието на 2003 г. и обезщетенията са  24 980 хил.лв. лв., повече с 3,75 %  от миналата година.
 
Подробна информация може да намерите на електронната страница на комисията, в раздел “Публикации” –“Статистика и анализи”.