Съобщение за прилагане на Регламент (ЕС) №2019/834

        Във връзка с прилагане на разпоредбите на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 648/2012 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 4 юли 2012 година относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции (Регламент (ЕС) № 648/2012) и във връзка с влизане в сила на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/834 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 20 май 2019 година за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 по отношение на задължението за клиринг, прекратяването на задължението за клиринг, изискванията за отчитане, техниките за намаляване на риска за договорите за извънборсови деривати, които не са преминали клиринг чрез централен контрагент, регистрацията и надзора на регистрите на транзакции, както и изискванията за регистрите на транзакции (Регламент (ЕС) № 2019/834), финансовите контрагенти  изчисляват съвкупната си средна позиция в договори за извънборсови деривати на всеки 12 месеца. Когато изчислението превишава някой от  клиринговите прагове по чл. 10, параграф 4, буква б) от Регламент (ЕС) № 648/2012, финансовия контрагент незабавно уведомява Европейския орган за ценни книжа и пазара (ЕОЦКП) и съответния  компетентен орган за това.
    Във връзка с изпълнението на това задължение е предвидена нотификационна форма на интернет страницата на ЕОЦКП: https://www.esma.europa.eu/files/refitnotification-clearingthreshold-fcsnfcsxlsx.
    В допълнение Ви уведомяваме, че на същата страница са публикувани въпроси и отговори по прилагането на Регламент (ЕС) № 648/2012, които дават разяснения относно изпълнение на задълженията по този регламент: https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-updates-qa-emir-data-reporting-1

Съобщение за прилагане на Регламент (ЕС) №2019/834

        Във връзка с прилагане на разпоредбите на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 648/2012 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 4 юли 2012 година относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции (Регламент (ЕС) № 648/2012) и във връзка с влизане в сила на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/834 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 20 май 2019 година за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 по отношение на задължението за клиринг, прекратяването на задължението за клиринг, изискванията за отчитане, техниките за намаляване на риска за договорите за извънборсови деривати, които не са преминали клиринг чрез централен контрагент, регистрацията и надзора на регистрите на транзакции, както и изискванията за регистрите на транзакции (Регламент (ЕС) № 2019/834), финансовите контрагенти  изчисляват съвкупната си средна позиция в договори за извънборсови деривати на всеки 12 месеца. Когато изчислението превишава някой от  клиринговите прагове по чл. 10, параграф 4, буква б) от Регламент (ЕС) № 648/2012, финансовия контрагент незабавно уведомява Европейския орган за ценни книжа и пазара (ЕОЦКП) и съответния  компетентен орган за това.
    Във връзка с изпълнението на това задължение е предвидена нотификационна форма на интернет страницата на ЕОЦКП: https://www.esma.europa.eu/files/refitnotification-clearingthreshold-fcsnfcsxlsx.
    В допълнение Ви уведомяваме, че на същата страница са публикувани въпроси и отговори по прилагането на Регламент (ЕС) № 648/2012, които дават разяснения относно изпълнение на задълженията по този регламент: https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-updates-qa-emir-data-reporting-1