Съобщение за емитентите и публичните дружества относно дължимата годишна такса за 2007 г. за осъществяване на общ финансов надзор

 

С § 9, т. 7, буква „а” на Преходните и заключителни разпоредби на Закона за пазарите на финансови инструменти се прави промяна в Приложение към чл. 27, ал. 2 от ЗКФН и по-специално в годишната такса за осъществяване на общ финансов надзор, която се дължи от емитентите и публичните дружества, като размерът се увеличава  от 200 на 300 лв.

В тази връзка КФН информира емитентите и публичните дружества , че таксата в новия й размер ще се дължи единствено от лицата, които са придобили качеството на поднадзорни на КФН лица след влизането в сила на промяната, а именно след 02 юли 2007 г.

Лицата, които са имали качеството емитент и/или публично дружество към момента на влизане в сила на промяната,  дължат такса за 2007 г. в размера, в който тя е определена от закона, действащ към 01.01.2007 г., независимо от това дали към момента на влизане в сила на изменението тези лица са заплатили част от таксата или не са я заплатили изобщо. 

Напомняме, че срокът в който публичните дружества и емитентите следва да заплатят втората вноска от годишната такса за общ финансов надзор за 2007 г.изтича на 30 септември 2007 г.

Съгласно чл. 27, ал. 4 от ЗКФН, таксите на новорегистрираните през съответната година лица се изчисляват пропорционално на времето от получаването им на статут на публични дружества или емитенти до края на годината. В тези случаи таксата се заплаща в срок до 31 януари на годината, следваща годината на регистрация.