Съобщение във връзка с провеждането на 17 декември 2011 г. на изпит за професионална квалификация на застрахователни брокери

Комисията за финансов надзор уведомява допуснатите до изпит кандидати за следното:   

В срок най-късно до 16.12.2011 г. кандидатите, допуснати до изпит за професионална квалификация на застрахователни брокери, следва да внесат дължимата такса за изпита на касата на КФН или на IBAN BG95 BNBG 9661 3000 1415 01. Банковият идентификационен код (BIC) на БНБ-ЦУ е BNBGBGSD. Размерът на таксата е съгласно „Тарифата за таксите, събирани от КФН по Закона за Комисията за финансов надзор”, обнародвана в Държавен вестник, брой 38 от 17.05.2011 г. /Тарифата/. На основание чл. 1, ал. 4, т. 10 от Тарифата, за изпит за професионална квалификация на застрахователните брокери, се заплаща такса в размер на 450 лева. На основание §2 от ПЗР на Тарифата, таксата по заварените производства, преди влизане в сила на Тарифата, е в размер на 300 лева.

Изпитът за професионална квалификация на застрахователни брокери ще се проведе на 17 декември 2011 г. от 9:00 часа в сградата на Комисията за финансов надзор, ул. „Шар планина” № 33, гр. София.

Регистрацията на кандидатите ще започне от 8:00 часа. Нерегистриралите се до 8:30 часа, няма да бъдат допуснати до изпит.

Моля, при явяването си на изпита, да носите:

• документ за платена такса (оригинал или заверено копие);

• документ за самоличност;

• химикалки;

• необходимите нормативни актове.

 

На изпита може да се използват калкулатори.

Не се допуска използването на други електронно-изчислителни средства.