Съобщение относно съобразяване на начина на управление и представляване на управляващите дружества с новата редакция на чл. 60, ал. 2 от ЗППЦК съгласно чл. 203, ал. 8 от ЗППЦК

Съобщение относно съобразяване на начина на управление и представляване на управляващите дружества с новата редакция на чл. 60, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) съгласно чл. 203, ал. 8 от ЗППЦК

В “Държавен вестник”, бр. 25 от 23.03.2007 г. е обнародвана промяна на чл. 60, ал. 2 от ЗППЦК, съгласно която инвестиционният посредник се управлява и представлява съвместно най-малко от две лица, отговарящи на изискванията на чл. 60, ал. 1 от ЗППЦК. Лицата по изречение първо могат да упълномощават трети лица за извършване на отделни действия. Новата редакция на чл. 60, ал. 2 от ЗППЦК е в сила от 27.03.2007 г.
Съгласно разпоредбата на чл. 203, ал. 8 от ЗППЦК за членовете на управителните и на контролните органи на управляващите дружества (УД) съответно се прилагат изискванията на чл. 60 от ЗППЦК, включително относно управлението и представителството съвместно от най-малко две лица. Изискването УД да се управлява и представлява съвместно от най-малко две лица, които отговарят на изискванията по чл. 60, ал.1 от ЗППЦК, е в съответствие с чл. 5а, ал. 1, б. “б” от Директивата за съгласуване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективни инвестиции в прехвърляеми ценни книжа (Директива 85/611/ЕИО).
В своята надзорна практика  по съобразяване на УД с чл. 203, ал. 8, във връзка с чл. 60, ал. 2 от ЗППЦК Комисията за финансов надзор (КФН) отчита следните обстоятелства:
1. Съобразяването на УД с изискването управлението и представителството да се осъществява съвместно най-малко от две лица налага промяна в устава на УД по отношение на начина на представляване, както и по отношение на избора на втори представляващ и управляващ, ако такъв не е налице до настоящия момент.
2. Промените в т. 1 налагат свикване на общо събрание на акционерите (ОСА) на УД, тъй като само то е компетентно да приеме промени в устава и да назначи нов член на управителния орган (при едностепенна система на управление), ако това е необходимо.
3. След приемане на промени в устава на УД в случай, че до този момент управлението и представителството на дружеството е било възложено само на едно лице, е необходимо и решение на съответния компетентен орган за овластяване на поне още едно лице (от състава на съвета на директорите, съответно на управителния съвет, или прокурист) да представлява и управлява УД, като управлението и представителството се осъществяват съгласно изискването на чл. 60, ал. 2, във връзка с чл. 203, ал. 8 от ЗППЦК.
4. Разпоредбите на чл. 174, ал. 2 и чл. 235, ал. 3 от ТЗ, както и на чл. 21, ал. 1 от ТЗ (в случаите, когато е упълномощен прокурист), изискват вписване в търговския регистър на имената на представляващите и управляващите акционерното дружество.
5.  При условие, че ще се назначава ново лице, което да представлява и управлява УД, то следва да отговаря на всички установени в чл. 60, ал.1 от ЗППЦК изисквания. Принципът на “двойно представляване и управляване ” не бива да се превръща в механично приемане на нови членове на управителния орган на УД, съответно назначаване на прокурист, без да се спазват законоустановените критерии за лицата.

Отчитайки, че в измененията на ЗППЦК, обнародвани в  “Държавен вестник”, бр. 25 от 23.03.2007 г., не е предвиден срок за привеждане на УД в съответствие с изискванията на чл. 203, ал. 8, във връзка с чл. 60, ал. 2 от ЗППЦК – УД да се управлява и представлява съвместно най-малко от две лица, КФН в надзорната си практика спрямо УД приема следното:

• Предвид горните обстоятелства определя на УД за привеждане в съответствие с цитираната норма от закона срок от 2 месеца от публикуване на настоящото съобщение, т.е. до 17.07.2007 г.
• След изтичане на посочения срок ще се предприемат мерки спрямо УД, които не са привели начина си на управление в съответствие с чл. 203, ал. 8, във връзка с чл. 60, ал. 2 от ЗППЦК.