Съобщение относно приемане на нови образци на заявления за издаване на лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник, управляващо дружество, инвестиционно дружество и договорен фонд

На редовно заседание на КФН на 04. 08. 2008 г. се приеха 12 нови образци във връзка с промени в Наредба №11 за лицензите за извършване на дейност като регулиран пазар, за организиране на многостранна система за търговия, за извършване на дейност като инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество и дружество със специална инвестицинна цел. Изменението и допълнението на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и влизането в сила на Закона за пазарите на финансови инструменти също наложи промяната на образците.
Приеха се нови образци на следните заявления:

 Заявление за издаване на лиценз за извършване на услуги и дейности по чл. 5, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) като инвестиционен посредник, включително за разширяване обхвата на издадения лиценз за извършване на услуги и дейности на основание чл. 13, ал. 1 и 3 във връзка с чл. 5, ал. 2 и 3 и от ЗПФИ;
 Заявление за издаване на лиценз за извършване на услуги и дейности по чл. 5, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) на територията на Република България чрез клон на чуждестранно юридическо лице;
 Заявление за издаване на одобрение за извършване на преобразуване на инвестиционен посредник в друг вид търговско дружество по чл. 25, ал. 1, от Закона за пазарите на финансови инструменти;
 Заявление за издаване на лиценз за извършване на дейност по чл. 202 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, като управляващо дружество;
 Заявление за издаване на лиценз за извършване на дейност по чл. 202 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, като управляващо дружество на територията на Република България чрез клон на чуждестранно юридическо лице;
 Заявление за издаване на одобрение за преобразуване на управляващо дружество по чл. 210, ал. 5 от ЗППЦК, във връзка с чл. 25, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти;
 Заявление за издаване на разрешение на управляващо дружество за организиране и управляване на договорен фонд;
 Заявление по чл. 78, ал. 1 от ЗППЦК за потвърждаване на проспект за публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар;
 Заявление по чл. 11, ал. 1 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел за издаване на лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел;
 Заявление за издаване на разрешение за преобразуване на дружество със специална инвестиционна цел по чл. 27, ал. 2 и 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел;
 Заявление за издаване на разрешение за прекратяване на дружество със специална инвестиционна цел по чл. 28 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел;
 Заявление за потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции на инвестиционно дружество.