Съобщение относно приемане на нови образци на заявления, уведомления и декларации във връзка с дейността на инвестиционните посредници, инвестиционните дружества, управляващите дружества и дружествата със специална инвестиционна цел

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, одобри следните образци:

1. Образец на Заявление за издаване на одобрение за извършване на действия по чл. 192, ал. 3 и чл. 198, ал. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа;
2. Образец на Заявление за издаване на одобрение по чл. 11, ал. 7 от Закона за пазарите на финансови инструменти на физически лица за избиране и вписването им в търговския регистър, като членове на управителните и контролни органи на инвестиционни посредници, както и за одобрение на физически лица, представляващи юридически лица – членове на управителните и контролните органи на инвестиционни посредници;
3. Образец на Уведомление за извършване на промяна на общите условия, приложими към договорите за управление с инвестиционните дружества и другите инвеститори, съгласно чл. 210, ал. 5 от ЗППЦК, във връзка с чл. 25, ал. 6 от Закона за пазарите на финансови инструменти;
4. Образец на Уведомление за извършване на действия по чл. 210, ал. 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), във връзка с чл. 26, ал. 1, 2 или 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти;
5. Образец на Уведомление за извършване на действия по чл. 26, ал. 1, 2 или 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти;
6. Образец на Уведомление за извършване на промяна на общите условия, приложими към договорите с клиентите на инвестиционен посредник, съгласно чл. 25, ал. 6 от Закона за пазарите на финансови инструменти.

7. Образец на Декларация относно произхода на средствата за придобиване на акции/дялове от капитала на инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество и дружество със специална инвестиционна цел и за платените данъци

Новите образци са публикувани на страницата на КФН в раздел „Административни документи” – „Форми и образци”.