Съобщение относно издадено частично одобрение на изменения и допълнения в Правилника на “Българска фондова борса – София” АД

С Решение № 1226-ФБ от 01.10.2008 г. заместник-председателят, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност” на КФН, издаде частично одобрение на изменения и допълнения в борсовия Правилник в Част ІІ “Правила за членство” и Част ІІІ “Правила за допускане до търговия” с изключение на новата ал. 7 на чл. 5 от Част ІІІ, която предоставя възможност за преценка от страна на Съвета на директорите коя емисия, дори когато не отговаря на предвидените изисквания, да бъде регистрирана на официален пазар, ако са налице достатъчно предпоставки, че към емисията може да се очаква засилен инвеститорски интерес. КФН счита, че е налице неоправдано широка възможност на Съвета на директорите да преценява по отношение на кои емисии изискванията за регистрация могат да не бъдат спазвани, поради което не издава одобрение на тази разпоредба.

С Решение № 1226-ФБ от 01.10.2008 г. заместник-председателят не издава одобрение и на внесената част V от борсовия Правилник (Надзор на борсовата търговия). Основният мотив за отказа е несъобразяване от страна на БФБ с дадените от КФН указания още през юни 2008 г. Указанията се отнасят до необходимостта от адекватен и своевременен надзор над борсовата търговия, включително и от страна на регулирания пазар, като това задължение му е вменено и от Закона за пазарите на финансови инструменти, а именно да разкрива и предотвратява манипулации. Дадените от страна на КФН указания и бележки са отразени само частично, като не са представени основателни аргументи за неизпълнението им. В тази връзка КФН счита, че е налице отказ от изпълнение на законови задължения и от осигуряване на своевременен контрол на първо ниво – регулиран пазар.
Съгласно нормативните изисквания в случай на неодобрение от страна на регулатора на правилника на БФБ или части от него  в сила остават  старите текстове от правилника.