Решения от заседание на КФН от 7 октомври 2008 г.

На свое заседание от  7 октомври  2008 г. КФН взе следните решения:

1. Потвърди проспект за първично публично предлагане на емисия акции от „ФеърПлей Аграрен фонд” АД, гр. София, в резултат на увеличаване капитала на дружеството.Емисията е в размер на 4 000 000 лева, разпределени в 4 000 000 броя обикновени акции с номинална стойност от 1 лев всяка и емисионна стойност в ценовия диапазон от 1.90 лв.(минимална емисионна стойност) до 2.70 лв. (максимална емисионна стойност). Вписва горепосочената емисия в регистъра, воден от КФН и дружеството като емитент.
Дружеството има едностепенна система на управление, като в СД влизат: „ФеърПлей интернешънъл”АД – председател на СД, представлявано от Анна Захариева, Марио Маринков и Васил Беломоров, членове на СД и изпълнителни директори и Росен Чолаков, член на СД.
Акционери, притежаващи над 5% от акциите на емитента са „ФеърПлей интернешънъл”АД с 88,89 % от капитала и Марио Маринков с 7,27%.
Предметът на дейност на „ФеърПлей интернешънъл”АД е покупка и експлоатация на земеделска земя и други недвижими имоти, отдаването им под наем, лизинг или аренда, както и растениевъдство и животновъдство.

2. Наложи временна забрана на търгово предложение от „Техномаш” ООД, гр. Казанлък за закупуване чрез инвестиционен посредник „Евро Финанс” АД, гр. София на акции на „Зино” АД, гр. Казанлък от останалите акционери на дружеството.

3. Вписа в публичния регистър емисия акции с цел търговия на регулиран пазар, издадена от „Еуротерра България” АД, гр. София. Емисията е в  резултат на увеличаване на капитала на дружеството от 7 000 000 лв. на 91 000 000 лв.  и е в размер на 84 000 000 лв., разпределени в 84 000 000  броя обикновени акции с номинална стойност 1 лв. всяка.

4. Вписа в публичния регистър емисия акции с цел търговия на регулиран пазар, издадена от „Ексклузив Пропърти” АДСИЦ, гр. София. Емисията е в  резултат на увеличаване на капитала на дружеството от 7 998 144 лв. на 9 452 340 лв.  и е в размер на 1 454 196 лв., разпределени в 1 454 196  броя обикновени акции с номинална стойност 1 лв.  всяка.

5. Вписа в публичния регистър емисия акции с цел търговия на регулиран пазар, издадена от „Слънчев ден” АД, гр. Варна. Емисията е в  резултат на увеличаване на капитала на дружеството от 471 929 лв.  на 11 326 296 лв.  и е в размер на 10 854 367  лв., разпределени в 10 854 367  броя обикновени  акции с номинална стойност 1 лв. всяка.
 
6. Признава придобита квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант на Иво  Марчоков.
 
7. Издаде лиценз за извършване на дейност по доброволно здравно осигуряване на „Здравноосигурителен фонд Европа” АД, гр. София. (в процес на учредяване). Адресът на дружеството е гр. София, бул. „Цанко Церковски” № 67 А.
Дружеството ще предлага следните здравноосигурителни пакети:
– „Подобряване на здравето и предпазване от заболяване”;
– „Извънболнична медицинска помощ”;
– „Болнична медицинска помощ”;
– „Услуги, свързани с битови и други допълнителни условия при предоставяне на медицинска помощ”
– „Възстановяване на разходи”
Акционери на дружеството са: “Химмаш” АД   с  54.4% от капитала на дружеството,  Здравко Димитров с 9.9%,  Албена  Златарева – 6%, Атанаска  Костова – 9.9%, Йордан  Христов – 9.9%, Семир  Абумелих – 3.3%, Димитър  Петров – 3.3% и Веселин  Стефанов с 3.3%.
„ЗОФ Европа” АД е с едностепенна система на управление, като в състава на Съвета на директорите влизат: „Химмаш” АД, чрез представителя си Йордан Христов – член и председател на СД, Силви Петров- член на СД и изпълнителен директор, Надежда Стоева и Милен  Козарев  – членове на СД.

8. Прие на първо четене проект на Наредба за определяне на документите и реда за съставянето им при пътнотранспортни произшествия и реда за информиране между Министерството на вътрешните работи, Комисията за финансов надзор и Информационния център към Гаранционния фонд.
 
С наредбата се определят условията и реда за документиране на пътнотранспортни произшествия с участието на моторни превозни средства. Регламентират се видовете документи, които се съставят при настъпване на пътнотранспортни произшествия, посетени на място от органите на полицията, както и при настъпването на пътнотранспортни произшествия , които не са посетени от органите на МВР. С наредбата се предвижда да се утвърди и образец на двустранен констативен протокол, който ще се предоставя от застрахователите при сключването на задължителната застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите и който ще се попълва, когато при произшествието са причинени само имуществени вреди и между участниците в произшествието има съгласие относно обстоятелствата, свързани с него.
Урежда се също така и информационното взаимодействие между МВР и Информационния център към Гаранционния фонд във връзка с настъпилите пътнотранспортни произшествия. 
   Проектът на наредба ще бъде публикуван на интернет страницата на КФН в раздел „Нормативна уредба”, „Проекти на нормативни документи” и ще бъде изпратен за съгласуване със заинтересованите страни.