Съобщение относно „АктивТрейдс – клон София” КЧТ

Комисията за финансов надзор уведомява всички заинтересовани страни за следното:
 
„АктивТрейдс – клон София” КЧТ, ЕИК 201961349, е клон на лицензиран инвестиционен посредник и има право да извършва инвестиционни дейности и да предоставя инвестиционни услуги на територията на Република България, считано от 08.06.2012 г.
 
ActivTrades PLC е инвестиционен посредник, лицензиран и регулиран от Financial Conduct Authority, Великобритания (FCA) и е вписан в регистъра на FCA с регистрационен номер 434413.
През 2011 г. в Комисията за финансов надзор на Република България е постъпило уведомление от Financial Conduct Authority, Великобритания за намерението на ActivTrades PLC да извършва дейност на територията на Република България чрез установяване на клон.
През 2012 г. клонът на ActivTrades PLC, Великобритания, на територията на Република България е създаден с наименование „АктивТрейдс – клон София” КЧТ и е вписан в регистъра на Комисията за финансов надзор с регистрационен номер 03-242 (http://212.122.187.59/public/index.php?lang=bg&language=bg-BG&option=com_content&view=category&layout=blog&id=2&Itemid=103&bridge=y&backId=2&act=DISPLAY&tplId=Tpl_18&docId=4184242&rndrType=ADDITIONAL&drvrName=HTML). „АктивТрейдс – клон София” КЧТ извършва дейност на адрес гр. София 1404, ж.к. Манастирски ливади – изток, бул. България № 69, ет. 12, ап. офис 12.
 
На територията на Република България „АктивТрейдс – клон София” КЧТ има право да извършва следните инвестиционни дейности и услуги:
– приемане и предаване на нареждания във връзка с един или повече финансови инструменти, включително посредничество за сключване на сделки с финансови инструменти;
–  изпълнение на нареждания за сметка на клиенти;
– предоставяне на услуги, свързани с чуждестранни средства за плащане, доколкото те са свързани с предоставяните инвестиционни услуги;
 –  инвестиционни дейности и услуги по Приложение І, Раздел A и Раздел Б, т. 1-6 във връзка с базовия актив на деривативни финансови инструменти по раздел В, т. 5 – 7 и т. 10, когато са свързани с предоставянето на инвестиционни дейности и услуги по Приложение І, Раздел A и Раздел Б, т. 1-6 от Директива 2004/39/EО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 година относно пазарите на финансови инструменти, за изменение на Директиви 85/611/EИО и 93/6/EИО на Съвета и Директива 2000/12/EО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 93/22/EИО на Съвета (MiFID).
 
за следните финансови инструменти:
–  ценни книжа;
–  инструменти на паричния пазар;
–  опции, фючърси, суапове, форуърдни договори с фиксиран лихвен процент и други деривативни договори върху ценни книжа, валута, лихвени проценти, доходи или други деривативни инструменти, индекси или финансови показатели, задълженията по които могат да бъдат изпълнени чрез доставка или чрез парично плащане;
–  опции, фючърси, суапове, форуърдни договори с фиксиран лихвен процент и други деривативни договори върху стоки, задълженията по които трябва да бъдат изпълнени чрез парично плащане или задълженията по които могат да бъдат изпълнени чрез парично плащане по искане на една от страните (извън случаите на неизпълнение или друго основание за прекратяване на договора);
– опции, фючърси, суапове и други деривативни договори върху стоки, задълженията по които могат да бъдат изпълнени чрез доставка, когато те се търгуват на регулиран пазар и/или на многостранна система за търговия;
–  договори за разлики.
 
Комисията за финансов надзор на Република България смята, че провеждането на преднамерени негативни кампании или действия срещу инвестиционни посредници, лицензирани от Комисията за финансов надзор, или срещу инвестиционни посредници от други държави членки, имащи право да извършват дейност на територията на Република България, с цел създаване на негативна репутация сред инвеститорите са абсолютно недопустими. Подобни действия няма да се толерират от страна на регулатора, тъй като създават лоша репутация на инвестиционните посредници и водят до застрашаване на стабилността на капиталовия пазар и на интересите на инвеститорите и/или потенциалните инвеститори.

Съобщение относно „АктивТрейдс – клон София” КЧТ

Комисията за финансов надзор уведомява всички заинтересовани страни за следното:
 
„АктивТрейдс – клон София” КЧТ, ЕИК 201961349, е клон на лицензиран инвестиционен посредник и има право да извършва инвестиционни дейности и да предоставя инвестиционни услуги на територията на Република България, считано от 08.06.2012 г.
 
ActivTrades PLC е инвестиционен посредник, лицензиран и регулиран от Financial Conduct Authority, Великобритания (FCA) и е вписан в регистъра на FCA с регистрационен номер 434413.
През 2011 г. в Комисията за финансов надзор на Република България е постъпило уведомление от Financial Conduct Authority, Великобритания за намерението на ActivTrades PLC да извършва дейност на територията на Република България чрез установяване на клон.
През 2012 г. клонът на ActivTrades PLC, Великобритания, на територията на Република България е създаден с наименование „АктивТрейдс – клон София” КЧТ и е вписан в регистъра на Комисията за финансов надзор с регистрационен номер 03-242 (http://212.122.187.59/public/index.php?lang=bg&language=bg-BG&option=com_content&view=category&layout=blog&id=2&Itemid=103&bridge=y&backId=2&act=DISPLAY&tplId=Tpl_18&docId=4184242&rndrType=ADDITIONAL&drvrName=HTML). „АктивТрейдс – клон София” КЧТ извършва дейност на адрес гр. София 1404, ж.к. Манастирски ливади – изток, бул. България № 69, ет. 12, ап. офис 12.
 
На територията на Република България „АктивТрейдс – клон София” КЧТ има право да извършва следните инвестиционни дейности и услуги:
– приемане и предаване на нареждания във връзка с един или повече финансови инструменти, включително посредничество за сключване на сделки с финансови инструменти;
–  изпълнение на нареждания за сметка на клиенти;
– предоставяне на услуги, свързани с чуждестранни средства за плащане, доколкото те са свързани с предоставяните инвестиционни услуги;
 –  инвестиционни дейности и услуги по Приложение І, Раздел A и Раздел Б, т. 1-6 във връзка с базовия актив на деривативни финансови инструменти по раздел В, т. 5 – 7 и т. 10, когато са свързани с предоставянето на инвестиционни дейности и услуги по Приложение І, Раздел A и Раздел Б, т. 1-6 от Директива 2004/39/EО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 година относно пазарите на финансови инструменти, за изменение на Директиви 85/611/EИО и 93/6/EИО на Съвета и Директива 2000/12/EО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 93/22/EИО на Съвета (MiFID).
 
за следните финансови инструменти:
–  ценни книжа;
–  инструменти на паричния пазар;
–  опции, фючърси, суапове, форуърдни договори с фиксиран лихвен процент и други деривативни договори върху ценни книжа, валута, лихвени проценти, доходи или други деривативни инструменти, индекси или финансови показатели, задълженията по които могат да бъдат изпълнени чрез доставка или чрез парично плащане;
–  опции, фючърси, суапове, форуърдни договори с фиксиран лихвен процент и други деривативни договори върху стоки, задълженията по които трябва да бъдат изпълнени чрез парично плащане или задълженията по които могат да бъдат изпълнени чрез парично плащане по искане на една от страните (извън случаите на неизпълнение или друго основание за прекратяване на договора);
– опции, фючърси, суапове и други деривативни договори върху стоки, задълженията по които могат да бъдат изпълнени чрез доставка, когато те се търгуват на регулиран пазар и/или на многостранна система за търговия;
–  договори за разлики.
 
Комисията за финансов надзор на Република България смята, че провеждането на преднамерени негативни кампании или действия срещу инвестиционни посредници, лицензирани от Комисията за финансов надзор, или срещу инвестиционни посредници от други държави членки, имащи право да извършват дейност на територията на Република България, с цел създаване на негативна репутация сред инвеститорите са абсолютно недопустими. Подобни действия няма да се толерират от страна на регулатора, тъй като създават лоша репутация на инвестиционните посредници и водят до застрашаване на стабилността на капиталовия пазар и на интересите на инвеститорите и/или потенциалните инвеститори.