Съобщение на Комисията за финансов надзор във връзка с COVID-19


С оглед изпълнението на основните цели, заложени в устройствения закон на КФН, а именно  защита на инвеститорите и поддържане стабилността на българския финансов пазар, Комисията за финансов надзор осъществява постоянен и стриктен мониторинг на въздействието и  разпространението на коронавирусната инфекция COVID-19 върху финансовите пазари, търговията с финансови инструменти и дейността на поднадзорните лица.
Комисията за финансов надзор е в постоянен контакт с участниците на финансовия пазар в България, както и с другите компетентни органи в Европейския съюз, осъществяващи надзор върху дейността на пазарните участници на европейските финансови пазари.
С цел адекватно управление на риска от високата волатилност на капиталовите пазари и защита интересите на инвеститорите е иницииран процес на анализ и оценка на оперативните рискове от страна на пазарните участници на всички техни вътрешни правила и процедури, свързани с осигуряване на стабилност и непрекъснатост по отношение на извършваната от тях дейност. Правилата и процедурите за действие в извънредни ситуации гарантират възможността пазарните участници да продължат да осъществяват дейността си при спазване на всички относими към нея регулаторни изисквания и същевременна грижа за служителите им.
В този смисъл са и отправените от Европейския орган за ценни книжа и пазари препоръки относно въздействието върху участниците на финансовия пазар на разпространението на COVID-19, които могат да бъдат намерени на следния линк.

Преводът на български език на Препоръките на ESMA към участниците на капиталовия пазар, публикувани на 11 март 2020 г.

 

Съобщение на Комисията за финансов надзор във връзка с COVID-19


С оглед изпълнението на основните цели, заложени в устройствения закон на КФН, а именно  защита на инвеститорите и поддържане стабилността на българския финансов пазар, Комисията за финансов надзор осъществява постоянен и стриктен мониторинг на въздействието и  разпространението на коронавирусната инфекция COVID-19 върху финансовите пазари, търговията с финансови инструменти и дейността на поднадзорните лица.
Комисията за финансов надзор е в постоянен контакт с участниците на финансовия пазар в България, както и с другите компетентни органи в Европейския съюз, осъществяващи надзор върху дейността на пазарните участници на европейските финансови пазари.
С цел адекватно управление на риска от високата волатилност на капиталовите пазари и защита интересите на инвеститорите е иницииран процес на анализ и оценка на оперативните рискове от страна на пазарните участници на всички техни вътрешни правила и процедури, свързани с осигуряване на стабилност и непрекъснатост по отношение на извършваната от тях дейност. Правилата и процедурите за действие в извънредни ситуации гарантират възможността пазарните участници да продължат да осъществяват дейността си при спазване на всички относими към нея регулаторни изисквания и същевременна грижа за служителите им.
В този смисъл са и отправените от Европейския орган за ценни книжа и пазари препоръки относно въздействието върху участниците на финансовия пазар на разпространението на COVID-19, които могат да бъдат намерени на следния линк.