Лица с нетни къси позиции ще уведомяват при по-нисък праг

 
Днес, 16 март 2020 г., в съответствие с член 28, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 236/2012, Европейският орган за ценни книжа и пазари (EОЦКП) взе решение за по-нисък праг за уведомяване от лица, които имат нетни къси позиции
 

Решението на ЕОЦКП изисква физическите или юридическите лица, които имат нетни къси позиции във връзка с акции, допуснати до търговия на регулиран пазар в Европейския съюз, да нотифицират компетентните органи за всяка позиция, която достигне или надвиши 0,1% от емитирания акционерен капитал на съответния емитент.
Решението е обусловено от необходимостта националните компетентни органи и ЕОЦКП да са запознати своевременно с развитието на финансовите пазари и представлява своеобразна предпазна мярка, свързана с продължаващата пандемия COVID-19.
Решението на ЕОЦКП е пряко приложимо и влиза в сила веднага след публикуването му на уебсайта на ЕОЦКП и се прилага от датата на влизането му в сила за период от три месеца. В тази връзка притежатели на нетни къси позиции следва да уведомят съответните национални компетентни органи за позициите си към края на търговската сесия в понеделник на 16 март 2020 г.

Лица с нетни къси позиции ще уведомяват при по-нисък праг

 
Днес, 16 март 2020 г., в съответствие с член 28, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 236/2012, Европейският орган за ценни книжа и пазари (EОЦКП) взе решение за по-нисък праг за уведомяване от лица, които имат нетни къси позиции.
 

Решението на ЕОЦКП изисква физическите или юридическите лица, които имат нетни къси позиции във връзка с акции, допуснати до търговия на регулиран пазар в Европейския съюз, да нотифицират компетентните органи за всяка позиция, която достигне или надвиши 0,1% от емитирания акционерен капитал на съответния емитент.
Решението е обусловено от необходимостта националните компетентни органи и ЕОЦКП да са запознати своевременно с развитието на финансовите пазари и представлява своеобразна предпазна мярка, свързана с продължаващата пандемия COVID-19.
Решението на ЕОЦКП е пряко приложимо и влиза в сила веднага след публикуването му на уебсайта на ЕОЦКП и се прилага от датата на влизането му в сила за период от три месеца. В тази връзка притежатели на нетни къси позиции следва да уведомят съответните национални компетентни органи за позиции си към края на търговската сесия в понеделник на 16 март 2020 г.