Резултати от промяна на участието на осигурените лица от един пенсионен фонд в друг за вотрото тримесечие и за първото полугодие на 2004 г.

1. Второ тримесечие на 2004 г.
Съгласно предоставените от пенсионноосигурителните дружества отчетни данни за второто тримесечие на 2004 г., общо 26 000 осигурени лица са променили участието си във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. За периода най-голям е броят на  лицата, променили участието си в универсалните пенсионни фондове – 20 762 лица или с относително тегло 79.85 на сто спрямо общия брой лица, променили участието си за периода, следван от променилите участието си лица в професионалните фондове – 3 445 или 13.25 на сто и от доброволните – 1 793 лица с относително тегло 6.90 на сто. Относителните дялове на лицата, променили участието си, спрямо средния брой осигурени лица в универсалните пенсионни фондове е 1.25 на сто, за професионалните – 2.09 на сто и за доброволните пенсионни фондове – 0.34 на сто. 
Размерът на прехвърлените средства за второто тримесечие на годината общо за всички фондове е 8 662 хил. лв., в т.ч. 2 627 хил. лв. за универсалните фондове, 4 894 хил. лв. за професионалните и 1 141 хил. лв. за доброволните фондове. Спрямо първото тримесечие общата сума на прехвърлените средства бележи намаление с 4 538 хил. лв. Относителните дялове на прехвърлените средства, спрямо средния размер на нетните активи на универсалните пенсионни фондове е 1.71 на сто, на професионалните – 3.01 на сто и на доброволните пенсионни фондове – 0.41 на сто. 

2. Първо полугодие на 2004 г.
За първото полугодие на годината общо 48 046 осигурени лица са променили участието си и са прехвърлили средства в размер на 21 861 хил. лв. от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество. Относителните дялове на лицата, променили участието си през периода, спрямо средния брой осигурени лица в универсалните пенсионни фондове е 2.09 на сто, в професионалните – 5.52 на сто и в доброволните пенсионни фондове – 0.85 на сто.
Размерът на прехвърлените средства за полугодието на годината общо за всички фондове е 21 862 хил. лв., в т.ч.  4 571 хил. лв. за универсалните фондове, 14 283 хил. лв. за професионалните и 3 008 хил. лв. за доброволните фондове. Относителните дялове на прехвърлените средства, спрямо средния размер на нетните активи на универсалните пенсионни фондове е 3.25 на сто, на професионалните – 9.17 на сто и на доброволните пенсионни фондове – 1.13 на сто. 

Справки за резултатите от прехвърлянето може да намерите в рубрика "Публикации", раздел "Статистика и анализи", "Статистика на осигурителния надзор".